Vedtatt politikk fra Årsmøtet 2022 - Vindkraftutbygging på Fosen

Fosensaken

Oversiktsbilde av en vindmøllepark. Foto: Øivind Haug

Vindmøller på land

Det vises til Høyesterettsdom i Fosensaken, HR-2021-1975-S, om vindkraftutbyggingen i Fosen reinbeitedistrikt. Høyesterett kom da frem til at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket var ugyldig.For Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen har kampen for rettigheter alltid vært fundamentet for bevegelsen og det politiske virket. Kampen for arbeidernes rettigheter, likeverd og solidaritet er for oss selve grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk og politikkutvikling. Og med rettsstaten sikrer vi at de sosialdemokratiske verdiene fortsatt bærer landet, og samfunnet vi lever i. Med det i tankene har Trøndelag Arbeiderparti store forventninger til at Regjeringen klarer å ha en prosess for å finne gode løsninger for den sørsamiske kulturen, og de reineierne som har fått sine menneskerettigheter krenket.Trøndelag Arbeiderparti setter sin lit til at Regjeringen snarest iverksetter tiltak slik at vindkraftutbyggingen som rammer Fosen reinbeitedistrikt ikke lengre er i strid med FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Det følger av Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025 at «Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter», samt at man skal «sikre gode rammevilkår for samisk kultur, næringsliv, samfunnsliv og samiske språk». Den sørsamiske kulturen og språket er særlig sårbar. Den tradisjonelle reindriftsnæringen har vært, og er fremdeles bærebjelken for sørsamisk kultur og språk. Høyesterett er enig i dette og er også kommet frem til at «vindkraftutbyggingen i Fosen vil ha en vesentlig negativ effekt på sørsamenes mulighet til å dyrke sin kultur». Vi kan vanskelig se at et nytt vedtak i denne saken vil kunne hindre en krenkelse av Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, med mindre store deler av, eller hele vindparken rives eller at det gis adgang til andre beiteområder.Trøndelag Arbeiderparti ber vår regjering sørge for at Høyesterettsdommen følges opp og at man sikrer at den belastningen som reindriftsnæringen opplever gjennom økt press på deres næringsområder, minimeres – og at det gjennomføres forpliktende konsultasjoner før tiltak igangsettes.