Vi knytter Trøndelag sammen

Flertallspartiene i fylkestinget foreslår en rekke tiltak som vil knytte Trøndelag tettere sammen når de legger fram budsjett og økonomiplan for den neste fireårsperioden i fylkestinget

Skilt ved Stiklestad kirke

Foto: Innherred reiseliv

AP, SP, SV og KrF styrker satsingen på utdanning, vei og transport, næring og kultur.

Gjennom tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet har den nye regjeringen startet sitt arbeid med å styrke fylkeskommunene. Flertallet i fylkeskommunen vil bruke fylkeskommunens økte inntekter på å legge bedre til rette for at folk skal kunne leve gode liv, uansett hvor i fylkeskommunen de bor.Fylkesordfører Tore O Sandvik (AP) mener Hurdalsplattformen har staket ut en ny kurs for landet vårt. - Det handler om å ta i bruk det beste vi har av kunnskap, ressurser og arbeidsfolk for å skape en rettferdig og bærekraftig framtid. Trøndelag sitter på mange av løsningene for framtidas behov, og vi skal jobbe målrettet for å utløse det store vekstpotensialet som ligger i vår unike region, sier Sandvik.Fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem (SP) følger opp: - I vårt budsjettforslag forsterker vi satsingen vi har hatt på utdanning. Den desentraliserte skolestrukturen ligger fast. Vi skal knytte Trøndelag tettere sammen ved å ruste opp veiene våre, både på land og over fjorden. Vi skal legge til rette for at det skapes flere arbeidsplasser og vi skal bidra til å sikre et lønnsomt næringsliv med at vi utdanner kunnskapsrike elever som går inn i bedrifter og bidrar til verdiskaping rundt om i hele fylket sier Hallem.Gruppeleder i SV, Rakel Skårslette Trondal er glad for flertallet vil styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærere, og drar i tillegg fram ladestrategien for elbiler i distriktet som en viktig sak for sitt parti. - I dag går alt for mange nyutdannede lærere over i andre yrker etter noen få år. SV er derfor glad for at vi i dette budsjettforslaget endelig setter av midler til veiledningsordningen for nyutdannede lærere i videregående skole. Flertallspartiene har de siste årene jobbet målrettet for å få etablert flere hurtigladere for elbil ute i distriktet. Denne jobben fortsetter vi nå når flertallet legger inn nye 2 millioner til etablering av hurtigladere, sier Skårslette.Karin Bjørkhaug er gruppeleder for KrF og leder for trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag. Hun peker på to viktige saker i budsjettforslaget til flertallet. - KrF er glad for at vi har kommet fram til en god helhet i budsjettet og understreker spesielt satsing på trafikksikkerhet og styrking av kapasitet på ferja til Ytterøya som viktige gjennomslag, sier Bjørkhaug.

Tar grep for å sikre den desentraliserte skolestrukturenUngdommene i Trøndelag er vår viktigste ressurs. Det er morgendagens fagarbeidere, lærere og forskere. Derfor er fylkeskommunens viktigste oppgave å sørge for at alle trønderske ungdommer får god opplæring over hele fylket. I en presset økonomisk situasjon og med en utfordrende elevtallsutvikling velger flertallet på fylkestinget å prioritere denne oppgaven og setter av 80 millioner kroner ekstra i økonomiplanperioden. Dette vil være et viktig grep for å sikre den desentraliserte skolestrukturen i fylket.

Altfor mange lærere har valgt å gå over i andre yrker. Vi trenger alle de lærerne vi kan få og vil derfor bidra til at nyutdannede lærerne får en så god start på yrkeslivet som mulig. Denne ordningen har til nå vært avhengig av den enkelte skolens evne til å prioritere frikjøp av veiledningslærerne. Friske midler til et systematisk veiledningsarbeid ved våre videregående skoler er en viktig satsing, og flertallet bevilger 1,5 millioner kroner til formålet.

Det nye landslinjetilbudet for flyfag blir prioritert i 2022. Dette er et kostbart tilbud, blant annet på grunn av et betydelig behov for undervisningsmateriell. Flertallet er glad for at dette tilbudet legges til nettopp Trøndelag, og bruker 1,8 millioner kroner for å sette i stand fly til bruk i undervisningen.

- For å videreutvikle alle deler av Trøndelag og tilby den videregående utdanning den enkelte ønsker og som arbeidslivet trenger, satser vi på utdanning. Vi møter derfor elevtallsnedgangen med å tilføre 80 mill kroner i rammen for å ivareta skolestrukturen over hele fylket. Vi stopper fylkesdirektørens forslag om å utrede skolestruktur, sier hovedutvalgsleder for utdanning Kari Anita Furunes (SP) som også er glad for at flertallet satser videre på etableringen av flyfag i Trøndelag.

Trøndelag skal ta en aktiv rolle for verdiskapingFlertallet setter av inntil 2 millioner årlig som skal brukes til å følge opp regional strategi for verdiskaping. Det handler om å skape jobber og kutte utslipp. I løpet av første halvår 2022 ber flertallet om å få forslag på hvordan fylkeskommunen kan ta en enda større og mer aktiv rolle i arbeidet.

Det foreslås å lage et veikart for verdiskaping og bærekraft i Trøndelag, der kartet beskriver hvordan industrien skal omstille seg fram mot 2030. I tillegg til arbeidet med strategien for verdiskaping skal fylkeskommunen skal ta en aktiv rolle sammen med de store industriene i Trøndelag i arbeidet med å nå de ambisiøse klimamålene som er satt frem mot 2030. Perspektivet i dette arbeidet må være å kutte utslipp, men at det i tillegg skal bidra til ny grønn verdiskaping.

- Vi skal kutte utslipp og skape jobber. Og det haster! Derfor øker vi nå pengebruken på omstillingen i Trøndelag. Vi må få flere ideer opp og fram og nye arbeidsplasser må skapes. Fylkeskommunen skal ta en aktiv rolle i dette arbeidet, sier hovedutvalgsleder for næring Per Olav Skurdal Hopsø (AP)

Landbruket må få mulighet og midler til omstillingTrøndelag står for over 20% av norsk matproduksjon, og vi er dermed en betydelig «eksportør» til andre deler av landet. Flertallet er bekymret for utviklingen i landbruket, mange små og mellomstore bruk er lagt ned. Flertallet er opptatt av at landbruket får muligheter og midler til å omstille seg innen fristen for omlegging til løsdrift i tillegg til at de generelle rammebetingelsene for produksjon av trygg norsk mat må bedres. Våre innspill til neste års jordbruksforhandlinger er en klar tilbakemelding på hva flertallet mener hva som må til for å styrke dette.

Transport i hele TrøndelagKollektivtilbudet er i en krevende situasjon som følge av pandemien. Med færre reisende uteblir også billettinntektene. Gapet mellom forventet og faktisk passasjertall er stort, og ser ikke ut til å kunne normaliseres med det første. Å tilpasse kollektivtilbudet til endrede reisevaner vil bli en viktig oppgave i årene som kommer. Flertallet er glade for at partene i Miljøpakken og staten er tydelige på at det ikke er ønskelig å redusere kollektivtilbudet under en pandemi.

Til tross for en krevende situasjon, har flertallet funnet rom for å gjøre forbedringer på to viktige fergesamband. Det settes av 3 millioner til kjøp av ekstra avganger Levanger - Ytterøy. Flertallet er opptatt av å bygge opp under den sterke utviklingen på Ytterøy, og legger nå penger på bordet for å få til en bedre løsning for fastboende og næringslivet.

Det settes også av penger til forsterket tilbud i Øyrekka på Frøya allerede fra sommeren 2022. Etablering av ny folkehøyskole og økt ferdsel spesielt i sommerhalvåret har gitt behov for å styrke tilbudet. Det settes derfor av 2 mill. i 2022 og 3,8 mill. fra 2023.

I Trøndelag har vi ambisjoner for transporttilbudet utover å tilby gode tjenester for vanlige folk. Gjennom nye ferjesatsinger, reduksjon av fergeprisene og arbeid med utslippsfrie ferger og hurtigbåter, ser vi at vi vil oppnå resultater i nærings- og klimapolitikken. Fylkestinget mener dette er en god måte å utvikle Trøndelag på fremover.    

- Jeg er glad for at flertallet har prioritert å styrke viktige fergesamband for to små lokalsamfunn i Trøndelag i dette budsjettet. Det har vi fått til i samarbeid med dyktige folk lokalt som vet hva behovet er. Vi skal fortsette å lytte til folk i hele Trøndelag for å lage et transporttilbud som er best mulig ut fra de pengene vi ar til rådighet, sier leder for hovedutvalg transport Kristian Torve (AP).

For flertallet er det viktig å skape kortere avstand også i lokalsamfunnet. Utviklingen på selvkjørende busser går stadig fremover, og el-sparkesykler har vist seg å være et godt supplement også i mindre trønderske byer når bruken reguleres skikkelig. Derfor ønsker flertallet å samarbeide med flere aktører og lokalsamfunn om å prøve ut såkalte mikromobilitets-løsninger flere steder i Trøndelag, blant annet på Levanger. Vi er videre opptatt av at AtB må ha god dialog med lokalsamfunn for å finne gode løsninger innenfor rammene.

Bedre og tryggere veier i TrøndelagKlimaendringene utfordrer tryggheten for våre fylkesveier. Mer ekstremvær og flere uforutsette hendelser fører til at innsatsen for å sikre at folk og varer kommer fram må økes. Derfor setter flertallet av 7,5 millioner neste år og 10 millioner ekstra hvert påfølgende år til å sikre våre mest utsatte grusveger. Disse veiene er ofte livliner til små lokalsamfunn som vil få store utfordringer om veien skulle rase ut eller vaskes vekk. - Veiene våre har et stort behov for vedlikehold. Jeg er glad for at vi nå har satt av midler til årlig vedlikehold til noen av våre mest utsatte grusveier, sier hovedutvalgsleder for veg Hallgeir Grøntvedt (SP). 

Flertallet vil også sette i gang arbeidet med fornying av Hitratunnelen fra 2023. Dette er anslått å koste i overkant av 600 millioner. For flertallet er det viktig å gjøre oppgraderinger i Hitra- og Frøya-tunnelen samtidig, med en anslått besparelse på om lag 100 mill. Dette vil bli et stort prosjekt, og vil føre til at den såkalte tunnelsikkerhetsforskriften blir oppfylt for to av fylkets tunneler som omfattes av forskriften.

Flertallet løfter kampen mot alvorlige trafikkulykker på trønderske veier. Fra 1970 til i dag har antall drepte og hardt skadde i trafikken gått ned med 80 %, men vi er ikke i mål før nullvisjonen nås. Derfor settes det av 2,5 mill. til trafikksikkerhetstiltak for å forsterke den positive utviklingen med færre drepte og hardt skadde i trafikken i Trøndelag.

Flertallet styrker også arbeidet med å få etablert flere ladepunkt for elbil i Trøndelag med 2 millioner i 2022. Fylkestinget har nylig vedtatt mål om maks. 50 km avstand mellom tilgjengelig ladestasjoner i Trøndelag. Flertallet mener også at det skal kunne være mulig å betale med vanlige betalingsløsninger (bankkort) på ladestasjonene.

Et løft for en utsatt kultursektorDet trønderske kulturlivet har i snart to år stått i en svært vanskelig situasjon. Som for resten av kultur- Norge har de siste årene stort sett bestått av kanselleringer, smittevernstiltak og lite forutsigbarhet. Kulturlivet i Trøndelag lever i et tett sammenknyttet økosystem der alle ledd er gjensidig avhengig av hverandre. Den dagen denne pandemien er over en gang for alle vil folks behov for kulturelle opplevelser være betydelige. Da må vi unngå å stå i en situasjon der hele kulturlivet ligger på brukket rygg og ikke er i stand til å mette folks kulturelle behov.

Flertallet styrker derfor tilskuddsordningen med 2 millioner kroner i 2022. Arrangementsstøtte er et viktig virkemiddel for å bygge opp under det mangfoldige kulturlivet vi har i hele Trøndelag, og særlig viktig er det nå å bidra til at arrangører kommer i gang igjen etter to år med “unntakstilstand”. Trøndelag fylkeskommune skal bidra til at våre innbyggere i hele fylket skal kunne oppleve kunst og kultur nært der de bor. Flertallet er veldig glade for å komme i gang med handlingsplan for barn og unge. Handlingsplanen må ha et spesielt fokus på de grupper av barn og unge som ofte faller utenfor og ikke har mulighet til å delta på fritids- og kulturaktiviteter. I arbeidet med handlingsplanen skal det gjøres et arbeid for hvordan vi styrer virkemiddelbruken for å inkludere flere.

- Etter nok et år med korona restriksjoner for kulturlivet i Trøndelag øker vi igjen tilskuddsrammen, dette er ikke de store beløpene, men vi håper det kan bidra lokale arrangører kommer i gang med sine arrangement igjen. Disse betyr så mye for lokalsamfunn og vanlige folk.  Vi ønsker alle å få oppleve Pe-Torsa i Kvelia og Spelet om Heilag Olav igjen, sier leder for hovedutvalg kultur Bente Estil (AP)