Foto: Mathias Solli, Trøndelag AUF

Vedtatt politikk fra Årsmøtet 2022 - Studentliv

En sosialdemokratisk studentpolitikk

Høyere utdanning i hele landet Samtidig som stadig flere flytter til byene, sliter flere distriktskommuner med fraflytting. For å motvirke dette må det være mulig å ta høyere utdanning i hele landet. Det er fellesskapets ansvar å sørge for at alle kan studere så nært som mulig der de bor. Særlig bør det etterstrebes å opprette lærerstudier, sykepleiestudier og andre studier som kan ha en særegen verdi for kommune-Norge, i hele landet. For at praksis skal oppleves relevant for studievalget, er det viktig at studiestedene ligger nært der kompetansen trengs slik at den kan tilpasses og utvikles i tett samarbeid med lokalt næringsliv. Slik kan studentene få med seg nyttig erfaring fra arbeidslivet.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Sørge for at det er mulig å studere over hele landet, blant annet gjennom digitalisering og økt bruk av desentralisert utdanning.
 • At det skal være studiesteder i alle deler av landet, både universiteter, høyskoler, og fagskoler.
 • Sørge for at utdanninger som er viktige for velferdsstaten finnes over hele landet, og utdanningsmulighetene finnes i nærheten av der de skal jobbe.
 • Sørge for at det er studiesteder nært der kompetansen trengs.
 • At innenfor oppdrett, hvor kompetansen skal skapes og utvikles ved kysten, skal det forskes mer på bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet.
 • At innenfor industrien, hvor det skal være et tett samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene, må det forskes på grønne løsninger og utvikling av nye grønne næringer. 
 • Sørge for desentraliserte praksisplasser for studier med praksis.

Inntak til høyere utdanningMed dagens inntaksordning på høyere utdanning kan en i teorien vente passiv i flere år for å opparbeide seg alderspoeng, slik at man kommer inn på de studiene en vil. Trøndelag Arbeiderparti ønsker at det settes i gang et arbeid med å se på nye inntaksordninger der det spesielt sees på ordninger som kan erstatte disse med andre type poeng som vektlegger aktivitet og kompetanse. Det bør i den samme utredningen sees på erfaringer ved bruk av kjønnspoeng ved studier og hvordan studieplasser fordeles når to eller flere elever har lik poengsum på søknad til samme studie.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Utrede nye inntaksordninger til høyere utdanning, med mål om økt aktivitet og kompetanseutvikling og som ikke bare er basert på rene poengopptak.
 • Se på om alderspoeng kan erstattes med mer relevante erfaringspoeng.
 • Ha en større bruk av kjønnspoeng i typiske kvinne- og mannsdominerte yrker
 • At det ved kamp om de siste plassene til opptak til høyere utdanning skal studieplassen utdeles på tilfeldig grunnlag heller enn etter fødselsdato.

Opptakskrav og studieplasser profesjonsstudierDagens opptakssystem på profesjonsstudiene medisin og psykologi er lite hensiktsmessige med tanke på faktiske arbeidsoppgaver og egnede egenskaper relevant for profesjonene. Dagens system begrenser søkere til kun karakterbasert opptak. Profesjonsstudium i medisin og psykologi er krevende studier og opptakssystemet bør i større grad vektlegge ferdigheter, motivasjon og egnethet enn rene karakterer.I 2019 planla Universitetet i Oslo å utføre et prøveprosjekt med alternativt opptak ved medisinstudiet, men denne planen ble ikke fullført fordi fakultetet ikke hadde et budsjett som kunne dekke det. Trøndelag Arbeiderparti mener slike prosjekter som kan prøve ut alternativt opptak med formål om å finne den beste formen for opptak må gjennomføres, Vi har legemangel i Norge, men vi utdanner alt for få leger. Dette må prioriteres høyere.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • At det gjennomføres prøveprosjekt med alternativt opptak ved medisin- og psykologi profesjonsstudium med formål om å utrede den beste formen for alternativt opptak
 • Øke antall studieplasser på profesjonsstudiene i medisin og psykologi i Norge
 • Utrede muligheten for å opprette profesjonsstudium i medisin og psykologi ved flere universiteter, og høyskoler i Norge
 • Utrede muligheten for profesjonsstudiet i jus i Trøndelag

Bredere representasjon ved helse- og sosialfagRepresentasjonen blant studenter i helse- og sosialfag i dag er utrolig snever. Denne høsten var 82% av de som fikk tilbud om plass i helsefag ved NTNU kvinner. På grunn av nettopp denne skjevfordelingen lanserte NTNU «Guttedagen i helse -og sosialfag», et initiativ for å rekruttere flere gutter til helse- og sosialfagene. «Guttedagen» er for gutter som går i tredje klasse på videregående eller som har studiekompetanse. Under «Guttedagen» får de mulighet til å komme til Trondheim for å lære om NTNUs studietilbud innen helse- og sosialfag. Slike initiativer er vi nødt til å satse enda mer på. Vi er avhengig av helse- og sosialarbeidere som representerer hele befolkningen for å ha et godt utgangspunkt for å ta for oss framtidens utfordringer.Trøndelag Arbeiderparti vi:

 • At alle universitetene og høyskolene skal gjennomføre målrettede rekrutteringstiltak, som «Guttedagen» på NTNU, for å få jevnere fordeling av kjønnene på helse -og sosialfag
 • At universitetene skal gjennomføre målrettede rekrutteringstiltak for å få andelen av begge kjønn over 40% på medisinstudiene og psykologi profesjonsstudiene i Norge.
 • Øke den samiske kvoten på medisin- og psykologi profesjonsstudiet til 5 % på universiteter som allerede har samisk kvote, og innføre samisk kvote på medisinstudiet på andre universiteter som ligger i byer med høyt antall samiske innbyggere. Dette for å utdanne flere samiske leger.

Lektor/lærerLærerutdanningen har vært under store forandringer de siste årene. Det er en nedgang i søkertallene til lærerutdanning, og det er et frafall av lærere i skolen som til sammen skaper en lærermangel. Lærere går inn i yrket med entusiasme og idealisme, men ut av frustrasjon over tidspress. Dette er en sammensatt, men varslet utfordring som må tas tak i nå. Frafallet forklares spesielt med for lite tid hos elevene. Rapporteringskrav og innføring av stadig nye system tar av tiden hver lærer kan bruke i klasserommet. Det er nødvendig med bevilgninger til støttefunksjoner slik at lærerne kan bruke mest mulig tid i nærhet til elevene og med sin kjernevirksomhet. Et bedre tverrfaglig samarbeid mellom de ulike profesjonene i skolen etterspørres, samt anerkjennelse av gode relasjoner med eksterne parter som PPT, politiet, BUP. Trøndelag Arbeiderparti vil gi lærerne mer tid med hver elev ved å øke bruken av og styrke posisjonen til miljøarbeidere i skolen.Kravet om 4 i matematikk (P-matte) ved videregående skole er et stort hinder, som er en av hovedgrunnene til at mange ikke kan velge å utdanne seg til lærer. Kravet er lite relevant for studenter som ønsker å bli lærere innenfor fag som for eksempel norsk, historie, samfunnsfag, geografi, religion og språk. Trøndelag Arbeiderparti vil fjerne 4-kravet i matte.For mange med fullført bachelorgrad er det ikke mulig å utdanne seg til lærer uten å ta en mastergrad. Krav om fullført master for å ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan være et hinder for å rekruttere gode lærere til skolen. Trøndelag Arbeiderparti vil at PPU-utdanningen endres slik at studiet igjen blir tilgjengelig for søkere med fullført bachelor.Rekrutteringen til lærerutdanningen må ivaretas slik at man får en forutsigbarhet i arbeidet med å utdanne gode lærere. Informasjon om læreryrket må gjenspeile de faktiske arbeidsbetingelsene. Trøndelag Arbeiderparti vil prøve ut alternative opptaksformer til lærerutdanningen.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Erstatte 4-kravet i matematikk med bredere og mer treffsikre opptakskrav til lærerutdanningen.
 • Ivareta læreres yrkesstolthet gjennom å gi dem mer tid til elevene.
 • At PPU-utdanning gjøres tilgjengelig for studenter med fullført bachelorgrad.
 • Prøve ut flere alternative opptaksformer til lærerutdanningene, som for eksempel intervju.

Digital undervisningGjennom pandemien er det høstet mange erfaringer med digital undervisning. Vi ser ulike fremgangsmåter fra foreleser til foreleser og studiested til studiested. Det finnes studenter som har håndtert den digitale hverdagen og det finnes de som trives bedre i en forelesningssal.På samme tid ser vi at digital undervisning har store potensialer. Det gir mulighet for hybridløsninger, det åpner opp for å følge undervisning selv når en er syk, mindre reiser og det bærer også med seg muligheten for å i større grad tilrettelegge for studenter med lærevansker. Dette kan gjøres gjennom blant annet digitalisering av lærebøker gjennom lydopptak, bruk av programmer som gir svaksynte bedre forutsetninger gjennom forstørring av tekst, og det åpner opp for mulighet til å gi ut pensumtekster på både nynorsk og bokmål ettersom man ikke trenger å være redd for kostnader knyttet til trykking og salg av fysiske bøker.For å finne fremtidens løsninger med digital undervisning mener Trøndelag Arbeiderparti at det må sees på en nasjonal veileder som basert på erfaringene fra pandemien som gjør at den digitale undervisningen legger til rette for at alle studenter skal ha de samme mulighetene til å lykkes.Det er viktig å opprettholde fokus på den fysiske læringsarenaen oppmøte på campus og fysiske forelesninger gir. Studenter er avhengig av sosiale arenaer, og er avhengig av campus som et sted å sosialisere seg. Med bakgrunn i dette bør det også opprettholdes krav om at fag som kan gjennomføres fysisk også skal ha tilbud om dette, og ikke totalt erstattes av digitalt opplegg. Den fysiske undervisningen kan ikke fullstendig erstattes med den digitale.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • At alle lærebøker skal være universelt tilgjengelige.
 • At alle studier skal i større grad legge til rette for at elever med hørselsvansker
 • At det høstes erfaringer fra den digitale undervisningen i pandemien og at det utarbeides en nasjonal veileder for digital undervisning.
 • Det skal legges til rette for større grad av digitalisering av studier
 • Det skal tilrettelegges for at digitalt pensum blir tilgjengelig på både bokmål og nynorsk
 • Det skal legges føringer mot å fulldigitalisere studier som kan gjennomføres fysisk for å opprettholde studenters sosiale arenaer.
 • Alle undervisere, uansett fag de underviser i, må gjennom obligatorisk opplæring i IKT

Forslag om studenter med barnVi mener at alle skal ha lik rett til utdanning, dette gjelder også studenter med barn. Studenter opplever store vanskeligheter tilknyttet barn og studier. Problemene er særlig knyttet til økonomi, og dårlig tilpasning av studieløpet ved eventuelle barn. Som student mister du foreldrestipendet om ektefelle eller samboer tar ut foreldrepermisjon, får ikke opptjening til foreldrepermisjon, og opplever stor usikkerhet i juli når studiestøtten er fraværende. Du risikerer samtidig å falle av studiet eller utsette grunnet mangel på tid, og vanskeligheter med å følge opp.Det oppleves også en forskjell mellom adopterte og biologiske barn. Alle barn og foreldre bør behandles likt. Derfor bør det gjøres en endring i lovverket slik at også foreldre med adopterte barn får like rettigheter. Det bør gjøres enklere å kombinere familielivet og studier. Lettelser og tilpasninger, vil samtidig kunne gjøre det mer attraktivt å få barn i tidlig alder.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Innføre 12 måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn under 16 år.
 • Sikre opptjening av rettigheter til foreldrepermisjon for studenter og at studenter ikke skal miste foreldrestipend dersom ektefellen eller samboeren tar ut foreldrepermisjon.
 • Universiteter skal i større grad legge opp plan for standardiserte tilpassede løp for studenter med barn
 • Det skal gis like rettigheter for studenter med adopterte barn som med biologiske

Bolig og økonomiTrøndelag Arbeiderparti mener at alle studenter skal ha muligheten til å studere på heltid. Det er ikke realiteten i dag. Mange studenter er avhengig av en inntekt i tillegg til studielånet. Dette gjør at studenters økonomiske situasjon kan være til hinder for utdanningen. Dermed oppfylles ikke prinsippet om like rettigheter til utdanning for alle studenter i Norge. Store deler av studenters utgifter går til bolig og kollektivtransport.Gjennom pandemien fikk mange studenter store økonomiske utfordringer. Siden mange studenter må ha en jobb i tillegg til studiene er det viktig at en student som også er en arbeidstaker får de samme rettighetene som andre arbeidstakere ved oppsigelser eller permittering.Mange steder er boligsituasjonen for studenter uholdbar og markedet svært presset. Dette gjør at mange studenter sliter med å finne et sted å bo, og noen må i verste fall takke nei til studieplass fordi de ikke finner tak over hodet. Flere boliger er en nøkkel for sikre at unge får muligheten til å studere. Utbygging av studentboliger vil samtidig ha en positiv påvirkning på leiemarkedet generelt ettersom presset på det private utleiemarkedet blir mindre når studentene får et tilpasset tilbud.Innkjøp av halvårskort på kollektivreiser utgjør et betydelig innhogg i studenters økonomi. Derfor er det nødvendig at det sees på rabattordningene for studenter, men også billettsystemet slik at det i større grad ivaretar studentenes økonomiske situasjon.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • At studenter skal kunne være fulltidsstudenter ved å gradvis øke studiestøtten til 2 G.
 • Sikre utbygging av studentboliger med mål 5 000 bygde boliger nasjonalt i året
 • At en student som også er en arbeidstaker får de samme rettighetene som andre arbeidstakere ved oppsigelser eller permittering.
 • At studentsamskipnadene gis insentiver til mer vedlikehold av eldre studentboliger.
 • At alle kommuner skal ha et alternativt botilbud til studenter som står uten bolig ved studiestart frem til studentene finner bolig, etter modell fra blant annet Trondheim kommune.
 • Evaluere konverteringsordningen for studiestøtte som ble innført av Solberg-regjeringen.
 • Ha større rabatt for studenter på kollektivreiser og at billettsystemet ivaretar studenters pressede økonomi.

Studenters helse Et sunt kosthold og en aktiv livsstil er viktig for god livskvalitet og for å forebygge livsstilssykdommer. Som student står man ofte for første gang ansvarlig for sin egen helse. Å danne gode vaner som student er viktig. Mange studenter er opptatt av å trene, men for å kunne trene må tilbudet være tilgjengelig. Overfylte treningslokaler eller lange ventelister kan være demotiverende. Det er viktig at studentsamskipnadene bygger nok treningssentre, men også at kommunene i dialog med studentsamskipnadene legger til rette for gode fysiske tilbud for studentene. For ikke alle foretrekker å være fysisk aktiv på et treningssenter. Den uorganiserte aktiviteten utendørs, men også organiserte idrettslag kan både være en sosial arena og godt for den fysiske helsen.Undervisningen i skolen om seksuell helse kan ofte være dårlig og mangelfull. Det er derfor ekstra viktig at studenter har et godt tilbud om veiledning innenfor seksuell helse. Helsestasjon for ungdom er et godt og lavterskeltilbud for veiledning innenfor seksuell helse og burde være tilgjengelig for studenter.I følge FHI har mer enn én av fire studenter alvorlige psykiske plager. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Vi må bli bedre på forebyggelse av psykiske plager, og tilby bedre helsehjelp hvis plagene er oppstått. Studenters psykiske helse blir gjennomgående nedprioritert. Studentskipnadenes kostnadsfrie psykiske helsetilbud har sprengt kapasitet og studentene får ikke den hjelpen de trenger. Køene er for lange, og studentøkonomien åpner ikke opp for å betale dyre dommer for privat behandling.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • At studentsamskipnadene legger til rette for mer fysisk aktivitet for studentene
 • At kommunene har tett dialog med studiestedene og samskipnadene om fysisk aktivitet for studenter
 • Utvide helsestasjon for ungdom til å gjelde for studenter
 • Satse ytterligere på forebyggende tiltak for studenters psykiske helse, blant annet arbeid mot ensomhet
 • At studentsamskipnadenes psykiske helsetilbud utvides
 • At kompetansen om psykisk helse på utdanningsinstitusjonene styrkes
 •  At det skal jobbes for at kommunene har et helsetilbud som tar høyde for antall studenter, og dermed har økt grad av helsetilbud tilgjengelig for studenter i de store studentbyene