Vedtatt politikk fra Årsmøtet 2022 - Oppvekst

En bedre skole hvor alle opplever mestring og trygghet

Lefser fra Lierne

Skolen skal være en arena hvor alle kan lykkes og føle seg trygge. Høyreregjeringen har styrt skolen mot mer målstyring og mindre tillit til lærere og elever. For at alle skal lykkes må vi føre en skolepolitikk som gjenreiser tilliten, ser hele eleven og sørger for at alle kan mestreskolen, uansett hvem de er eller hvilken bakgrunn de har. Mindre klasser, gode pedagoger og et bredere lag rundt skoleelevene er en forutsetning for at elevene skal bli sett og for at de skal få den hjelpen de har krav på. Trøndelag Arbeiderparti vil ha flere yrkesgrupper inn i skolen.Trøndelag Arbeiderparti ønsker også en innføring av heldagsskolen, først for 1.-4 trinn og deretter for resten av grunnskolen. Heldagsskolen vil bidra til at flere mål for skolen oppnås. En helhetlig skolehverdag vil bety integrering av lekser, aktivitetstilbud som kulturskole og i tillegg bidra til et trygt samlingssted for barna sammen med venner uten at økonomien til foreldrene blir et argument. Gjennom heldagsskolen vil det være større rom for mer fysisk aktivitet slik at intensjonene om minst 60 min fysisk aktivitet ivaretas.Trøndelag er sammenslått og sammensatt, med små og store lokalmiljø. Det er ofte sammenheng mellom hvor ungdom går på skole og hvor de etablerer seg etter endt utdanning. Det er derfor viktig at våre elever har muligheten til å gå på skole nært heimplassen, familie og lokalmiljø. Trøndelag Arbeiderparti står fast på den desentraliserte skolestrukturen i Trøndelag.Dagens fraværsgrense er for rigid og må endres. Rektorenes mulighet til å utvise skjønn må utvides og det må innføres bruk av egenmeldinger som tar ned presset på fastlegene på grunn av elever som trenger legeerklæring. Pandemien har vist oss hvor viktig det er at de som er syke holder seg hjemme.Norsk er et svært sentralt fag i skolen. Det er et mangfoldig fag, og det faget med høyest timeantall i grunnskolen. Faget er essensielt for å utvikle barn og unge til demokratiske samfunnsborgere. I dag skal elevene få standpunktkarakter i både norsk hovedmål, norsk sidemål og norsk muntlig. Det gjør at elevene må gjennom svært mange sluttvurderinger for å legge grunnlaget for disse tre karakterene. Trøndelag Arbeiderparti mener det viktigste er at elevene får mest tid til fagets innhold.Dagens eksamensordning er urettferdig og utdatert, og fremtiden din bør ikke bestemmes av dagsformen din. Elevene går på skole for å forbedre og utvikle seg, og med dagens ordning er dette aspektet helt fraværende. Fokuset er kun rettet mot vurdering og ikke forbedring. Både grunnskolen, videregående opplæring, høgskoler og universitet benytter nå i stor grad digitale læremidler som apper, ebøker, digitale læringsplattformer o.l. Disse er i liten grad universelt utformet og det finnes heller ingen felles nasjonal delingsplattform for digitale læringsressurser.Noen elever opplever utfordringer som preger dem på skolen, fritiden og/eller hjemmet, og det kan påvirke skolegangen. Det vises på elevenes adferd når de ikke har det bra. En del klarer å snakke med hjelpeinstanser. Men noen elever verken viser at de har det vondt eller oppsøker hjelp. Et kompetent miljøteam kan forebygge og ta tak i små og store utfordringer sammen med unge, foreldre og skole på et tidlig tidspunkt. Trøndelag Arbeiderparti vil at det sees nærmere på opprettelsen av gode miljøteam i tilknytning til hver grunnskole.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 •  Innføre heldagsskolen på 1.-4.trinn i grunnskolen
 • At leksehjelptilbudet skal ha pedagoger eller studenter med god kompetanse til stede.
 • Opprettholde en desentralisert skolestruktur i Trøndelag
 • Erstatte dagens fraværreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk og gir mer tillit til lærer og elev, samt legger opp til økt gjennomføring
 • At standpunktkarakterene i norsk hovedmål og sidemål slås sammen til én karakter i norsk skriftlig. Dette skal gjelde for både grunnskole og videregående skole
 • Utrede alternativer til dagens eksamensordning slik at eksamen som eneste vurderingsform avskaffes. Utredningen må se både på hvordan nye prøveformer og mappevurderinger kan innføres
 • Ordningen med privatisteksamen må endres slik at alle elever har like muligheter til å forbedre sine karakterer
 • Inntil ny vurderingsordning er på plass likestille eksamen og standpunktkarakter i videregående skole ved å regne faget som bestått dersom eleven får minimum karakter 2 i standpunktkarakter, uansett resultat på eksamen.
 • At det skal stilles krav om universell utforming av alle læremidler/læringsplattformer som benyttes i grunnskolen, vgs og innenfor høyere utdanning
 • At det sees nærmere på opprettelsen av gode miljøteam i tilknytning til hver grunnskole og videregående skole.
 • At det innføres et gratis skolefrukttilbud i grunnskolen
 • At det skal ses på en felles nasjonal delingsplattform for digitale læringsressurser i grunnskole, videregående skole og innhold i Introduksjonsprogrammet for innvandrere.

Nynorsken sin rettmessige plass i skolenNynorsk og bokmål er likestilte målformer. Trøndelag Arbeiderparti meiner at den rettmessige stillinga til nynorsken i større grad må visast i utdanningssystemet. I dag er det ulik praksis for å gje nynorskopplæring i lærarutdanningane på dei ulike utdanningsinstitusjonane. I det heile finst det ikkje eit heilhetleg system for å sikre at lærarutdanninga gjer framtidige lærarar kompetente til å undervise på og i nynorsk som hovudmål. Barnehagelærarutdanninga må også i større grad ivareta eit slikt perspektiv.I 2024 er det 50 år sidan det vart lovfesta at alle lærebøker og læremiddel i andre fag enn norsk skal liggje føre på begge målformer til same tid og til same pris. Det er framleis slik at nynorskelevane ofte får sine læremiddel seinare enn bokmålselevane. Med inntoget av digitale læremiddel har dette forverra seg og mange digitale læremiddel som vert brukt i skulen finst berre på bokmål.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • At sidemålsundervisninga skal byrje tidlegare og bli betre.
 • At nynorsk skal ha ein tydeleg rolle i opplæringa av norsklærarar. Det må leggast opp pensum, drivast opplæring og nivået til studentane må vurderast i både nynorsk og bokmål
 • At lærar- og lektorstudentane som skal undervise i norsk, må få opplæring i nynorskdidaktikk.
 • At digitale læremiddel og læringsplattformer skal vere tilgjengelege på nynorsk og at desse skal vere universelt utforma.

HybelboereDet er et sosialdemokratisk prinsipp at alle skal ha lik rett og mulighet til utdanning, og dagens stipendordninger er viktige virkemiddel for å sikre at alle uansett bakgrunn kan få seg utdanning og de mulighetene i livet det medfører. Borteboerstipendet skal i utgangspunktet dekke husleie, mat og andre nødvendige innkjøp til borteboeren. Men i dag er borteboerstipendet mindre enn det var for 20 år siden. Samtidig har forbruket økt og fortsetter å øke massivt blant unge. Konsekvensene av et for lavt borteboerstipend, utstyrsstipend og utfordringer med å bo alene gjør at flere velger å ikke gå på den videregående skolen de ønsker. Å bo alene fra 16-årsalderen byr på flere utfordringer. Mange hybelboere opplever å bli ensomme, og plutselig må man klare alle gjøremål selv. Spesielt under koronapandemien med alternerende hjemmeskole og små grupper på skolen har mange opplevd å bli isolert. Her er hybelboere en spesielt sårbar gruppe. Flere videregåendeskoler har tatt initiativ til såkalte “hybelkvelder” på skolene, hvor borteboere kan få et måltid og være sosial med hverandre.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Øke stipendordningene, spesielt borteboerstipendet, og at disse justeres årlig.
 • Støtte ordninger som ivaretar og sørger for oppfølging til borteboere, for eksempel gjennom elevkvelder for borteboere med gratis måltider på videregående skoler.
 • Jobbe for at det offentlige i større grad bidrar til å bedre tilgangen på hybler for borteboere. Krav om at hybler med universell utforming skal være tilgjengelig.
 • At vertskommuner skal gi bo-garanti for borteboere som flytter til kommunen for videregående opplæring.

YrkesfagFremtidens arbeidsliv vil ha enda større behov for faglært arbeidskraft. Skal vi forbli konkurransedyktig og at byggingen av landet fortsetter må det satses på yrkesfag. Norge har, og har hatt, verdens beste fagutdannede. For å sikre nok fagarbeidere i fremtiden, må det opprettes flere lærlingplasser og vi må satse mer på oppdatert utstyr i skolen og at opplæringen følger utviklingen i arbeidslivet. For elevene er det viktig at de kjenner sine rettigheter og plikter når de skal ut i arbeidslivet. Spesielt gjelder dette for yrkesfagelever i enkelte bransjer. Trøndelag Arbeiderparti mener derfor at elever i videregående skole bør lære om hvilke rettigheter og plikter de har i arbeidslivet.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Lovfeste retten til en lærlingeplass og gi alle yrkesfagelever en garanti på lærlingplass etter videregående slik at de får fullført utdanningsløpet sitt.
 • Sikre elevene høyere utstyrsstipend slik at de har råd til nødvendig utstyr
 • At elever i videregående skole i større grad bør lære om hvilke rettigheter og plikter de har i arbeidslivet.
 • Rekruttere og videreutdanne flere yrkesfaglærere
 • At staten øker satsingen på yrkesfag spesielt for å sikre tidsriktig utstyr, tettere samarbeid med arbeidslivet og læreplass til alle som er kvalifisert til det
 • Gjøre fellesfag og programfag på yrkesfaglige linjer mer praktiske og yrkesrettede
 • Se på en utvidelse av TAF/YSK-ordningen til alle fylker og linjer der det er lokalt hensiktsmessig
 • Gi karakterpoeng for fag-, svenne- og mesterbrev for opptak til høyere utdanning.

Styrk skolehelsetjenestenNå er ikke skolehelsetjenesten tilgjengelig for alle. Helsesykepleiere blir flyttet rundt på flere forskjellige skoler, som gjør det vanskelig for unge å bygge opp tillit med nye helsesykepleiere. Helsesykepleiere er ikke alltid tilgjengelig når unge trenger hjelp. En godt utbygd skolehelsetjeneste og tilgjengelig ressurspersoner på skolen er helt nødvendig. En skolehelsetjeneste med et stabilt tilbud og personer som barn kan snakke med - kan være et steg i riktig retning for å kunne fange opp hvis noen trenger hjelp. Trøndelag Arbeiderparti mener vi må styrke skolehelsetjeneste og sørge for at helsesykepleiere er mer tilgjengelig for elevene.I norsk grunnskole gjennomføres det to helsesjekker for barn og ungdom. Dette gjennomføres i 3. trinn og i 8. trinn. Det måles høyde, barna skal veies og man får noen spørsmål om spisevaner. Trøndelag Arbeiderparti mener at helseundersøkelsene i grunnskolen må være basert på oppdaterte faglige vurderinger. Veiing i skolen kan føre til et forsterket og uønsket kroppsfokus og det må sees på om denne praksisen skal videreføres.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Styrke skolehelsetjenesten
 • Ha et mål om at helsesykepleiere er tilgjengelig hver dag på alle skoler
 • At helseundersøkelsene i grunnskolen må være basert på oppdatert faglig kunnskap, og at det må spesielt må sees på den obligatoriske veiingen.