Vedtatt politikk fra Årsmøtet 2022 - Næring og industri

Næring og industri

Jonas, Ingvild og Terje på bedriftsbesøk i Rørvik. Foto: Mathias Solli

Nærings- og industripolitikk – grønn vekst og økt eksportVi står foran en spennende tid i norsk næringsliv. Regjeringen har satt tydelige mål for en grønn omstilling og vekst i eksporten fra fastlandet i årene fremover. Disse ambisjonene utgjør sammen med våre klimaforpliktelser en mulighet for et sterkt og moderne næringsliv med økt sysselsetting og verdiskaping.Norsk næringsliv i dag preges i stor grad av eksport av råvarer som olje, gass, fisk og metaller. Trøndelag Arbeiderparti mener det i større grad må satses på videreforedling i Norge, og at rammebetingelsene for eksport styrkes. Norge har unike naturressurser koblet med sterke samfunnsmessige og industrielle kvaliteter. Vellykket industrisatsing og klimaomstilling krever at vi bygger videre på det som har vært suksessoppskrifter for Norge tidligere. Vi må kombinere ambisiøse klimamål med ambisiøse jobbskapingsmål innen områder der vi har fortrinn og kompetanse. Både olje- og gassindustrien, annen maritim industri og fastlandsindustrien er i hovedsak eksportrettet og påvirkes av priser og etterspørsel i et globalt marked. Likevel er det en rekke viktige innsatsfaktorer vi kan påvirke for økt verdiskapning og sysselsetting.Bedriftenes muligheter for utvikling avhenger av politiske beslutninger, forskning, utdanning, kapitaltilgang, inntektspolitikk, forholdet mellom partene i arbeidslivet og internasjonale handelsavtaler. Det er i sum dette som bestemmer hvilket næringsliv vi får. Når økonomien i et samfunn vokser og befolkningen får økt kjøpekraft, er det normalt at det fører til økt etterspørsel. At norske forbrukere velger norske varer og tjenester, gir en stor økonomisk gevinst for Norge og norske arbeidsplasser. Det offentlige er en stor innkjøper av varer og tjenester. Bygging og vedlikehold av veier, bane, skole og andre offentlige bygg, skaper mange arbeidsplasser. Offentlige anbud, bør deles opp slik at flere norske selskaper kan delta i anbudsrundene, noe som også vil styrke næringslivet i distriktene.Hele landet må tas i bruk, og Arbeiderpartiet bør ha en næringspolitikk som sørger for at industri og næringsliv i distriktene har trygge og gode rammevilkår samtidig som det legges til rette for etablering av nye virksomheter. Det må legges til rette for etablering av nye virksomheter. Det bør også tilrettelegges for at de som ikke er avhengig av å møte på jobb på et bestemt sted, kan ta med seg sin arbeidsplass ut i distriktene.Skal Norge lykkes med sine ambisjoner om grønn vekst og mer eksport fra fastlandet trengs det også at de offentlige virkemidlene styrkes. Vi har virkemidlene som trengs, men det mangler nok midler til å få volumet opp slik at enda flere nye virksomheter lykkes. Både de statlige og regionale næringsvirkemidlene må styrkes i tillegg til kapitaltilgangen til Investinor. Næringshager og klyngeprogrammer er viktige i denne sammenhengen. Kommuner, fylkeskommuner og stat bør gå sammen i å få etablert regionale grønne investeringsfond. Sirkulærøkonomien må styrkes. Dagens hindringer gjennom brukthandelloven må fjernes. Vi må styrke lønnsomheten i sirkulærøkonomien ved å fjerne merverdiavgiften på gjenbruksprodukter.Trøndelag Arbeiderparti mener at:

 • EØS-avtalens muligheter må utnyttes til å påvirke EUs politikk tidligere og mer systematisk
 • Satsingen på kompakte CO2-fangst og -lagringsløsninger og utbygging av havvind må forseres.
 • Det må sees på Enova sitt mandat sånn at skillet mellom kvotepliktige og ikke- kvotepliktige utslipp oppheves, samt at Enova kan gi støtte til videreutvikling av eksisterende teknologier.
 • Det må etableres ny lavutslippsindustri i Norge, utvikle nye innovasjonsprosjekter som bidrar til ytterligere klimakutt inkludert CO2-fangst på store utslippspunkt
 • Norske råvarer i størst mulig grad skal videreforedles av virksomheter i Norge
 • Vi må ha et aktivt og balansert eierskap i næringslivet, med vekt på langsiktige og kompetente eiere
 • At staten forblir en langsiktig og aktivt eier i strategisk viktige bedrifter
 • Det legges til rette for satsing på forskning og utvikling for å fremme vekst i norsk industri og næringsliv
 • Rammebetingelsene til norsk eksportindustri må være konkurransedyktige
 • Virkemidlene gjennom fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Siva må styrkes
 • Investinor får økte investeringsrammer og at det sees på utvidelse av mandatet
 • Kommuner, fylkeskommuner og stat bør gå sammen i å få etablert regionale grønne investeringsfond
 • Det utvikles incentiver for næringsliv, kommuner og andre offentlige virksomheter som tilrettelegger for stedsuavhengige jobber i distriktene
 • Sirkulærøkonomien skal styrkes gjennom fjerning av juridiske og økonomiske hindringer