Vedtatt politikk fra Årsmøtet 2022 - Landbruk

Tønderlån

Trønderlån

Landbruk - Matproduksjon i en ny tid - større selvforsyningsgrad og mindre kjedemaktPandemien vi snart er i ferd med å legge bak oss og krigen i Ukraina har minnet oss på at Norge er avhengig av en omfattende samhandling med flere deler av verden for å kunne sørge for nok mat til egen befolkning. Vi kan ta grep for å redusere vår avhengighet, men vi kan ikke klare oss uten import av ulike matsorter vi ikke kan produsere i vår del av verden.Vi blir flere mennesker og flere munner å mette både i Norge og i verden ellers. Arbeiderpartiet mener at landbruksproduksjonen i Norge må øke i takt med befolkningsutviklingen, og vi må ta ansvar for størst mulig grad av selvforsyning.Norge vil aldri kunne få 100 % selvforsyningsgrad, da vi har bare 3 % dyrka jord. Derimot er hele 45 % av landarealet godt og brukbart beite som er velegnet til produksjon av sunt og godt kjøtt. Derfor er det viktig å sikre både matjord og beiter mot nedbygging. Tilgangen til utmarksbeitene må sikres gjennom en forsvarlig rovviltpolitikk og en helhetlig arealpolitikk som ivaretar beitearealet.Skal vi ta vare på hele verdikjeden, fra jord til bord i Trøndelag, er det først og fremst viktigst å gjøre det mer lønnsomt for bonden uavhengig av bruksstørrelsen å produsere mat i distriktet. God lokalprodusert mat blir stadig mer populært, og folket vil ha levende distrikter og velstelte kulturlandskap. Landsdekkende samvirkeorganisasjoner sikrer lik pris til produsenter, og setter landbruket i stand til å levere trygg og fersk mat gjennom hele året. Arbeiderpartiet vil jobbe for å forsterke satsingen på landbruk i hele landet.Trøndelag Arbeiderparti har registrert flyttingen av deler av Cooplageret til Østlandet og Norturas nedleggelse av skjærelinja på Steinkjer. Denne sentraliseringen av arbeidsplasser som mer eller mindre direkte er koblet mot landbruket i regionen er ikke en ønsket utvikling. Spesielt kan sentraliseringen av lager og grossistleddet til matvarekjedene utgjøre en trussel for distriktsarbeidsplasser med store ringvirkninger utover de direkte arbeidsplassene på lagrene. Ett eksempel er grønnsaksproduksjonen. Det er en produksjon som er 100% kontraktsbasert og bortimot uten markedsregulering. Disse kontraktene er stort sett basert på årsavtaler. Det er nærliggende å tro at Coop ser store fordeler med å inngå kontrakter med grønnsaksprodusenter nært hovedlageret i stedet for å frakte fra Trøndelag i framtida. Det må føres en politikk som snur denne utviklinga og det må utredes hvordan makt- og ressursforholdene i landbruket kan fordeles bedre mellom de store matvarekjedene og produsentene.

Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • at det legges til rette for et aktivt og lønnsomt landbruk over hele landet, og at langsiktige og forutsigbare rammebetingelser prioriteres
 • følge utviklingen i distriktslandbruket nøye og ivareta næringas behov for arealer
 • arbeide for en selvforsyningsgrad på minimum 50 % basert på egne ressurser
 • at det legges til rette for at verdiskapingspotensialet for lokal- og økologisk mat skal kunne tas ut
 • at det opprettes et beredskapslager av korn i Norge
 • ha et primærledd med markedsregulering og mottaksplikt
 • føre en landbrukspolitikk basert på: importvern, eiendomslovgivning, markedsregulering og jordbruksavtalen
 • være tydelig på at kompetanse og FoU må prioriteres, da dette er av stor betydning for konkurransekraften til både primærnæringa og næringsmiddelindustrien
 • at mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd er våre fremste konkurransefortrinn og skal være det
 • at investeringsvirkemidlene styrkes for å sikre rekruttering og videre drift. Midlene må innrettes slik at de ikke virker strukturdrivende men stimulerer til investeringer tilpasset ressursgrunnlaget på gården
 • jobbe for lønnsomhet i landbruket og gode velferdsordninger som er viktig for rekruttering til næringa og for likestilling