Vedtatt politikk fra Årsmøtet 2022 - Fylkeskommunen

Fylkeskommunen som samfunnsutvikler

Foto: Trøndelag Fylkeskommune

Foto: Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunen som samfunnsutviklerI fire stortingsvalg har Arbeiderpartiet lovet å styrke det regionale folkevalgte nivået med nye oppgaver, mer makt og myndighet. Regionreformen bør nå repareres – ikke reverseres. Uten nye oppgaver og ressurser til å gjennomføre de man allerede har, vil fylkeskommunene miste enda mer legitimitet og svekkes som regionalt folkevalgt nivå. Høyreregjeringen sviktet på oppgaver og tilstrekkelig med ressurser til fylkeskommunene. De økonomiske virkemidlene ble svekket år for år. Nå kan vår regjering reparereregionreformen og bringe oss videre framover.I motsetning til forrige regjering ønsker denne regjeringen å styrke fylkeskommunen som samfunnsutvikler. Fylkeskommunen har ansvar for mange viktige tjenester for folk og lokalsamfunn, som blant annet videregående opplæring, fylkesveier, kultur, kollektivtransport, tannhelse, skoleskyss og transport av personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for utviklingen i regionen gjennom blant annet overordnet planarbeid, næringsutvikling og miljøoppgaver. Et velfungerende folkestyre på regionalt nivå er viktig, og samfunnsutviklerrollen utøves i gode partnerskap med hjelp av gode virkemidler og verktøy. Fylkeskommunene har også en rolle i å hevde sin regions interesser om nasjonale prosjekter, etableringer, posisjoner osv. Dette er det bare et folkevalgt organ som kan gjøre på vegne av en regions innbyggere overfor nasjonale myndigheter. En statsforvalter eller andre statlige organ kan ikke spille en slik «strategisk» rolle. Arbeiderpartiet vil ta hele landet i bruk. Det skal være mulig å leve gode liv uansett hvor du bor. Vi vil legge til rette for gode tjenester nær folk, flere arbeidsplasser og god infrastruktur i hele landet. Vi vil utvikle regionvekstavtaler mellom staten, kommuner og fylker, som skal sikre utvikling og vekst i hele landet og langsiktige rammer for næringsliv, transport, bredbånd, bosetting utdanning og velferd. Det regionale folkevalgte nivået bør overta forvaltningsoppgaver og oppgaver fra statsforvalteren hvor politisk skjønn utøves. Statsforvalteren bør kun ha ansvar for kontroll og tilsyn. Regjeringen kan bruke forsøksloven aktivt og f eks vurdere oppgaver som kjøp av togtjenester, utbygging av bredbånd og se på løsning for statlig finansiering av næringsviktige fylkesveier. Når nå strukturen på den regionale inndelinga med nye fylkesgrenser er klar, bør fokuset rettes mot å fylle det regionale folkevalgte nivået med oppgaver. Trøndelag Arbeiderparti ber regjeringen sette fart på arbeidet med å styrke fylkeskommunen som samfunnsutvikler.