illustrasjon

Samferdsel

Uttalelse fra Fylkesårsmøtet 2023

Distriktspolitikk - vegfinansiering Trøndelag Arbeiderparti viser til at regjeringen er i gang med forarbeidet til en ny nasjonal transportplan som skal vedtas endelig neste år (2024). Hurdalsplattformen vil være førende for en omfordeling av samferdselsmidlene slik at en betydelig større andel av nasjonale vegmidler må gå til fylkesveg.

Årsmøtet er fornøyd med de prioriteringene regjeringen har gjort når det gjelder flytilbudet i distriktet og FOT-anbud, og grepet med reduksjon av fergetakster. 

Trøndelag Arbeiderparti vil spesielt peke på viktigheten av at regionens prioriteringer bestemmer innholdet i neste NPT (Nasjonal Transportplan), og at planen blir fulgt opp med nok penger. Det skjedde ikke sist, og Trøndelag står uten realisering av de løftene forrige regjering kom med i sin NTP. Som eksempel kan nevnes full elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, Godsterminal på Torgård, eller ferdig vei mellom Trondheim og Berkåk innen 2023. 

Trøndelag Arbeiderparti viser til Hurdalsplattformen og er enig i at det må utarbeides en forpliktende plan på infrastruktur mellom stat og fylke, hvor staten tar et større økonomisk ansvar for fylkesveiene for å sørge for at distriktenes behov for fremkommelighet, bosetting, vekst og utvikling blir ivaretatt. 

Dagens ordning hvor nye vegprosjekt blir finansiert av bilistene gjennom bompenger må endres, og gjøres mer rettferdig. Det er et problem at distriktene hvor befolkningstettheten er lavere ikke har samme grunnlag for bompengefinansierte prosjekter om de vil ha ny veg. 

Vi må føre en politikk som i større grad demmer opp mot sentraliseringen også på samferdselsområdet. Distriktene tappes for ressurser og skoler, barnehager og butikker forsvinner. Det er grunn til bekymring. 

I tillegg ser vi at presset øker inn mot byene. Arealproblemer og andre utfordringer vokser der og fortsetter dagens utvikling viser beregninger at om 80 år bor det én million flere innbyggere i en by. Forrige regjerings vegpolitikk forsterker effektene. Sentraliseringen øker og husprisene i byene skyter fart. I distriktene er det motsatt og forskjellene vil fortsette å øke. Hele Norge taper på en slik utvikling.

Langnesberga på E6 i Snåsa, må sikres mot ras

De nye planene for omlegging av E6 videre nordover er regulert og vedtatt. Arbeidet med tunnel forbi Langnesberga skulle egentlig kommet i gang i 2018, siden er det utsatt til 2023 og nå utsatt igjen. Dette åpner for en mulighet til å revurdere den traseen som er valgt, da denne ikke tar høyde for å utbedre flaskehalsen Vegsetbakken. Hver vinter utgjør trailere og vogntog et stort trafikksikkerhetsproblem når de blir stående og sperre vegbanen. I den planen som foreligger kommer tunnelløpet såpass langt ned i bakken, på nivå med dagens kryss, og nedenfor de vanskelige svingene lenger opp i bakken.

Transport av gods, fra vei til sjø og bane

Riksrevisjonen uttalte i 2018: «Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak». Fortsatt er det mye jobb å gjøre her. Regjeringen varslet en satsing på tiltak innen kyst, havn og farled i Hurdalsplattformen. 

Rørosbanen ligger nærmest klar, med stor kapasitet og kan tas i bruk for mer gods- og persontransport. Det er nødvendig med nye kryssingsspor for å få bedre utnyttelse av den allerede eksisterende infrastrukturen, og ikke minst på lang sikt elektrifisering som vil føre til betydelig reduserte utslipp samt muligheten for å bruke norsk jernbanemateriell langt mer fleksibelt. 

Trøndelag Arbeiderparti mener det må bli bedre infrastruktur langs kyst og ikke minst på bane. Det må komme tiltak som virker og blir brukt, slik at godsoverføring fra landevei til sjø og bane blir realiteter. Transport på sjø og spesielt på bane må løftes i ny NTP. Infrastruktur ved et utvidet NATO

 En utvidelse av NATO med Sverige og Finland vil gjøre Trøndelag enda mer sentralt plassert for alliert bistand. Det vil være behov for å utbedre viktig infrastruktur for å møte dette. Spesielt i og langs Trondheimsfjorden og kysten langs Trøndelag vil det bli viktig.  Kritisk havneinfrastruktur må rustes opp både i Trondheimsfjorden og Namsenfjorden. Meråkerbanen fra Stjørdal til Östersund og E14 fra Stjørdal til grensen må forsterkes sammen med Fv17 mellom Steinkjer og Namsos. Trøndelag er vertskap for Norges kampflybase og både vei og transporttilbudet til Fosen må styrkes. 

Det må sees på støtte fra NATO og EU for utbygging av denne infrastrukturen og om det kan inngå i et forsvarsinfrastrukturfond som ledd i å nå NATOs mål om 2% av BNP til Forsvar. 

Samtidig med NATO-utvidelsen bør det også sees på bedre samordning av Politiet, Statens Vegvesen og Tollvesenet med etablering av en felles kontrollstasjon.

 Trøndelag Arbeiderparti mener:

  • Staten må ta et større økonomisk ansvar for fylkesveiene for å sørge for at distriktenes behov for fremkommelighet, bosetting, vekst og utvikling blir ivaretatt.
  • Langnesberga på E6 i Snåsa, må sikres mot ras snarest. 
  • Planlegging av E6 mellom Steinkjer og Grong må gjennomgås, slik at planene blir i tråd med faktiske forhold og dagens standarder. Strekningen må prioriteres høyt på NTP.
  • at det støttes opp om et lokalt utredningsarbeid om bro over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden. 
  • At elektrifiseringa av Trønderbanen blir fullført til Steinkjer.
  • At arbeidet med to tog i timen blir realisert
  • At gjenstående dieselstrekninger som Røros og Nordlandsbanen blir gjort utslippsfri.
  • At det må på plass en egen Innherredspendel på Trønderbanen mellom Stjørdal og Steinkjer.
  • At det må på plass et lokaltog for Trondheimsregionen som går mellom Melhus og Stjørdal med avganger hvert kvarter
  • At vi må øke antallet avganger på Dovrebanen og utvide togtilbudet fra Røros og nordover