Strømnettet

Ren og rimelig kraft skal komme hele landet til gode

Uttalelse fra Fylkesårsmøtet 2023

«Norge har og skal ha full nasjonal råderett over kraftpolitikken. Vi bestemmer hva som skal bygges, og hvor det skal bygges. Tilgang til rikelig med ren og rimelig kraft skal komme industrien i hele landet til gode.»

Slik formulerer Arbeiderpartiet vår kraftpolitikk på APs hjemmesider, og Trøndelag Arbeiderparti gir sin tilslutning til dette. I 2022 vedtok årsmøtet en lengre uttalelse “Strøm - et nasjonalt fellesgode”. Der var et av kravene en større politisk styring over kraftmarkedet samt større satsing på nye energiformer og energieffektivisering. Trøndelag Arbeiderparti mener fortsatt vi har en krevende situasjon for å finne fremtidens løsninger som bidrar til industriutvikling og nye arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer befolkning og næringsliv forutsigbare energipriser. 

Norge har en åpen økonomi og er helt avhengig av eksport til Europa, i tillegg er Norge en stor energinasjon som eksporterer store mengder energi i form av olje og gass. Olje og gasseksport står for ca halvparten av statens inntekter og gjennom norsk gasseksport har Norge vært en viktig bidragsyter for å holde hjulene i gang i Europa slik at ikke Putin skal lykkes med sin strategi i å splitte Europa på grunn av mangel på energi.

Krigen i Ukraina har medført knapphet på energi og økte priser i Europa, dette har vi også fått merke i Norge. Gjennom utenlandskablene smitter disse prisene over på Norge. Dermed blir europeiske priser avgjørende også for prisen her hjemme, særlig i Sør-Norge. De høye prisene skaper store økonomiske problemer for både folk og bedrifter. Regjeringen har svart med en omfattende støttepakke, og har lagt frem forslag til en utvidet strømstøtteordning for både husstander og bedrifter. Det legges også til rette for langsiktige kraftkontrakter med stabile priser for næringslivet. Det er bra, og har vår støtte. 

I tillegg til disse tiltakene må vi gjøre mer. Trøndelag Arbeiderparti mener at vi må holde fast på at ren og rimelig strøm skal være et gode for befolkningen i Norge og et konkurransefortrinn for bedriftene. Vi skal derfor ha som mål at Norge har lavere strømpriser enn i Europa. 

Norge er en energinasjon med kraft som en avgjørende del av vår felles infrastruktur, og denne må utvikles videre. Vi er helt avhengig av mer kraft skal vi lykkes med våre klimamål og vårt ønske om å utvikle ny grønn industri. Dette må skje ved at Staten tar en styrende rolle. Både på hvordan kraften skal brukes fremover og hvordan vi skal sikre nok kraft. Trøndelag Arbeiderparti mener blant annet at det må på plass et forbud mot næringsvirksomhet som driver produksjon av kryptovaluta, “kryptofabrikker,” i Norge og at elektrifisering av sokkelen skal skje på en måte som utløser ny kraftproduksjon, som havvind, slik at det ikke svekker tilgangen på strøm til andre prosjekter.  

Det må også utvikles en helhetlig plan og strategi for energiøkonomisering, rehabilitering og miljømessig utvikling av vannkraftanlegg tilpasset klimaendringene, samt utvikling av alle de nye teknologiene innen biodrivstoff, jordvarme, solkraft på bygg og utbygging av nett fram mot 2030 som svarer på Norges kraftbehov. Havvind vil bidra, men ikke før på lengre sikt. Frem mot 2030 vil det kreves utbygging av landbasert kraftproduksjon i et høyt tempo der alle relevante teknologier må tas i bruk. I praksis må det bygges ut ny vindkraft og solkraft samtidig som vi må få enda mer ut av den fantastiske ressursen Norge har i vannkraften. Dette må gjøres med enda sterkere lokal forankring enn tidligere. Det må åpnes for utbygging av små- og mellomstore vassdrag også der verneplaner må utfordres og spesielt der hvor det er behov for et forsterket vern mot flom som f.eks Verdalsvassdraget.

Kjernekraft er en viktig bidragsyter til utslippsfri kraftproduksjon i Europa. Men både sosial aksept og kostnader er en tilbakevendende utfordring for kjernekraft, også i land med lang erfaring. Bygging av ny kjernekraft tar uansett lang tid, og neste generasjons modulære anlegg er foreløpig kun på piloteringsstadiet. Norge bør i første omgang prioritere å utvikle og forsere sine fortrinn i andre energiformer og heller følge med på utviklingen i kjernekraft bla det som skjer på fusjonskjernekraft, samt vedlikeholde den kompetansen vi har innen nedstenging av anlegg og håndtering av avfall gjennom miljøet rundt Institutt for energiteknikk (IFE).

Rammebetingelser må legges til rette slik at det blir attraktivt å investere i norsk fornybar

kraftproduksjon både for storskala produksjon og for lokal produksjon på næringsbygg og boliger. Prosjekter må utvikles raskt, tidsbruk fra konsesjonsbehandling til utbygging må kraftig reduseres.

Trøndelag Arbeiderparti mener i tillegg at Energikommisjonen som la fram sin innstilling 1. februar har en rekke forslag til energiøkonomisering og til å utvikle mer fornybar energi. I tillegg har partiets eget energiutvalg fremmet en rekke forslag som Trøndelag Arbeiderparti støtter opp om. Men de besvarer ikke det mest akutte spørsmålet, hvordan vi skal sikre lave priser i en situasjon hvor det er fri handel gjennom utenlandskablene og prissetting gjennom kraftbørsen. Det er likevel gledelig at energikommisjonen mener at regjeringens varslede utredning må se nærmere på dette. 

EU er nå i gang med å vurdere endringer i kraftmarkedene som i større grad frikobler gassprisen fra kraftprisen. Norge må bidra aktivt inn for å ivareta norske interesser i det pågående arbeidet og samtidig gjøre et selvstendig arbeid for å se på andre mulige modeller for prisdannelsen innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Vi må ha en politisk regulering av utenlandshandelen med strøm slik at vannkraften og vår energirikdom, og ikke minst flerårsmagasinene, disponeres til det beste for norske forbrukere og norsk næringsliv. Det nordiske kraftsamarbeidet kommer også fortsatt til å være svært viktig.