Springende gutt

Nok ansatte i barnehagen gjennom hele dagen

Uttalelse fra Fylkesårsmøtet 2023

Barnehagen skal være et godt sted å være. Den skal være fylt med trivsel, mestring, omsorg, trygghet og læring. Barndommens egenverdi må vektlegges, gjennom frispontan lek. Dette krever at barnehagen har ansatte som har kunnskap om barns lek, utvikling og behov. Ansatte må få tid og rom til å gjøre den jobben. Barna skal oppleve ansatte som har et fang å sitte på, at de blir lyttet til og har evnen til å sette seg inn i deres hverdag. Alle ansatte skal ha muligheten til å holde seg faglig oppdatert, slik at kvalitetene vedlikeholdes og økes. Det må være et godt samspill mellom de ulike yrkesgruppene i barnehagen.

Arbeidsbelastningen må fordeles på alle ansatte, slik at flest mulig kan stå i yrket under hele arbeidskarrieren, uavhengig hvilken utdanningsbakgrunn man har. Skal man få til dette må det være nok ansatte gjennom hele arbeidsdagen. Bemanningsnormen må opp. I dag er bemanningsnormen 3 ansatte på 18 barn over 3 år, og 3 ansatte på 9 barn under 3 år. Kun 2 voksne er sammen med barna gjennom hele dagen. Slik kan det ikke være.

Pedagogiske ledere har 4 timer ubundet arbeidstid/ plantid i uka. Med 50 prosent barnehagelærere vil det bli flere plantimer borte fra avdeling. I tillegg til at pedagoger skal ha foreldresamtaler, møter med andre instanser og interne møter, så ser vi at tiden på avdelinger sammen med barna reduseres.

Bemanningsnormen må økes slik at det er minimum tre ansatte sammen med barna gjennom hele dagen. På denne måten gir vi barn en god start på livet.

Trøndelag Arbeiderparti vil:

  • at bemanningsnormen skal følges hele dagen, og at pedagogisk arbeid, møtetid og annet fravær ikke skal gå utover antall ansatte som er sammen med barna.