Arbeid

Hele folket i arbeid

Uttalelse fra Fylkesårsmøtet 2023

For Arbeiderpartiet vil arbeid til alle, alltid være jobb nummer 1. Samtidig som det er høy sysselsetting og lav arbeidsledighet så er det over 50 000 trøndere som står utenfor arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Mens ledigheten har gått ned, har antall unge uføre gått opp. Slik kan det ikke fortsette. For de som står i denne situasjonen er det altfor mange som kunne bidratt på ulikt vis for å løse de oppgavene kommuner og næringsliv står overfor. Å stå utenfor arbeidslivet er svært negativt for den enkelte og vil fort kunne skape depresjoner og psykisk uhelse. Trøndelag Arbeiderparti vil gi alle en mulighet til å bidra i arbeidslivet.

Den lave arbeidsledigheten er en unik mulighet til å inkludere flere i arbeid eller utdanning. Enkelte bransjer skriker etter mer arbeidskraft og kommunene står overfor oppgaver som krever flere hender og ulik kompetanse inn i sektoren. Et tiltak er desentralisert sykepleierutdanning og barnehagelærerutdanning. Fremtidens kompetansebehov trenger også flere fagarbeidere. Skal vi lykkes med inkludering, må næringsliv, kommuner, NAV og fylkeskommunen samarbeide tettere. Altfor mange blir gående fra tiltak til tiltak. Tiltakene må gi en varig løsning gjennom en fast jobb. Flere arbeidsgivere må forplikte seg til å stille med en fast og hel stilling i andre enden. Insentivene fra regjeringen har blitt bedre. For de mange unge som står utenfor arbeid er regjeringens arbeid med en ungdomsgaranti, som skal sikre at unge får fullført utdanning og kommet ut i arbeid, et godt tiltak. 

I denne gruppen er det avgjørende at NAV kommer raskt på banen. Unge som kommer inn i NAV-systemet skal ikke måtte vente. Å få unge ut i jobb må være en prioritert oppgave ved alle NAV-kontor. En innføring av et eget «NAV ung» bør vurderes, der unge uavhengig av ytelse blir fulgt opp av egne konsulenter, og det finnes et sterkt tverrfaglig samarbeid mellom ulike etater og hjelpeinstanser. Trøndelag Arbeiderparti mener det i tillegg må sees på en egen løsning der flere ytelser samles i en “ungdomsytelse”.  En pilot for dette bør prøves ut i Trøndelag gjennom bruk av forsøksloven 

Trøndelag Arbeiderparti vil: 

  • at NAV og arbeidsplasser må få mer forpliktende avtaler som fører til fast jobb.
  • at flere må få muligheten til å fullføre videregående og det må investeres i lærlinger og legges til rette for videreutdanning.
  • at kvalifisering av arbeidskraft må kobles mer opp mot behovet for arbeidskraft
  • samordne alle tiltaksordningene for de som står utenfor arbeidslivet med mål om effektiv ressursutnyttelse og samtidig sikre at alle de som står utafor dermed kan få et verdig liv og ha meningsfylt arbeid.
  • forsterke tillitsreformen spesielt innen NAV, slik at den den voldsomme rapporteringen og begrensningene i tiltaksaktiviteter begge bygges ned
  • at skillene mellom VTA ordningen og AFT tiltak er unaturlig og må bygges ned, slik at vi kan få en tiltaksordning som er til det beste for de som trenger hjelp.
  • opprette et NAV ung for tidlig oppfølging av unge som faller utenfor