Vedtatt politikk fra Årsmøtet 2022 - Fornybare energikilder

Vindkraft, vannkraft, karbonfangst og lagring, osv,

Rørvikbesøk

Norge er i en unik posisjon som følge av vår rikelige tilgang til fornybare energiressurser. Vi må derfor ta på oss lederrollen internasjonalt og gå foran som et godt eksempel. Vi vet at oljeeventyret skal ta slutt og vi må derfor bruke de økonomiske musklene våre til å utvikle grønne næringer slik at vi kan sikre Norge nye inntektskilder i årene og for generasjonene som kommer. Vi må fortsette å utvikle næringsliv og arbeidsplasser basert på kraft slik at det kommer fellesskapet til gode.VindkraftNorge har et potensial for mer vindkraft, men det har også skapt mye konflikt den siste tiden. Veldig mange vil redde jorda, men få vil ofre naturen i nærmiljøet sitt. Norge har store havområder og et stort potensial for havvindproduksjon. Trøndelag Arbeiderparti er positiv til vindkraft, men det må tas større hensyn til uberørt natur og lokale forhold. Det lokale selvstyre skal ivaretas mer gjennom plan- og bygningsloven, og kommunene som disponerer sin natur til vindkraftproduksjon skal få økonomisk kompensasjon. Det er viktig å ta hensyn til sårbare naturområder og reindriftsområder.Trøndelag Arbeiderparti vil ha en storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs, bærekraftig nasjonal strategi og en satsning på norsk leverandørindustri. Denne satsingen må intensiveres.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • At kommuner som disponerer sin natur til vindkraftproduksjon skal få økonomisk kompensasjon
 • Ha en storstilt satsing på havvind gjennom en ambisiøs, bærekraftig nasjonal strategi og en satsning på norsk leverandørindustri
 • At sårbare naturområder og reindriftsområder hensyntas når det bygges vindkraft
 • At byggeprosesser skal gjøres så utslippsfrie som mulig
 • At lokalt selvstyre skal vektlegges i prosesser vedrørende vindkraftutbygging, og at kommunene er med inn i prosessen så tidlig som mulig

VannkraftVannkraft var starten på industrialiseringen og velstandsutviklingen i Norge på starten av 1900-tallet og står i dag for 94% av den norske energiproduksjonen. Vannkraft er en fornybar energikilde Norge fortsetter å ha stor nytte av, da den er ren forutsigbar og har skapt en rekke arbeidsplasser, samt gitt generasjoner rimelig energi fra lokale ressurser. Norge har fortsatt de fremste kunnskapsmiljøene i verden innenfor vannkraft. Dette miljøet må brukes og utvikles for å bidra til oppgradering og økt utnyttelse fra eksisterende kraftanlegg.Vi må oppgradere eksisterende vannkraftverk, bygge de ut i størrelse og skifte til nyere turbiner som generer mer strøm fremfor å bygge nye ettersom de fleste vassdrag som ikke er vernet av loven blir brukt til energiproduksjon.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Effektivisere og bygge ut eksisterende vannkraftverk fremfor å bygge ut nye.
 • Gi insentiver til investeringer i eksisterende vannkraftanlegg for å stimulere til økt produksjon.
 • At eierskapet for vannkraftverk og nett skal forbli på norske hender.
 • Ikke bygge ut i vernede vassdrag

Karbonfangst og lagringKarbonfangst og -lagring (CCS) er en stor del av løsningen på klimaproblemet. Norge leder an i utviklingen av fullskala løsning for CCS og lagringsmulighetene på norsk sokkel vekker interesse, skaper nye markedsmuligheter og økt attraktivitet for Norge som en europeisk CCS-hub. Demonstrasjon av løsninger for fangst og transport innen to ulike industrisegmenter vil, sammen med lagring, bidra til å vise bredde og robusthet for en storsatsing på CCS. Å lykkes med å få på plass teknologien for karbonfangst- og lagring er av svært stor betydning for norsk industri, og kan samtidig være Norges viktigste enkeltbidrag i den internasjonale klimakampen. Nesten alle scenariene FNs klimapanel har utarbeidet for hvordan verden skal nå Paris-målene forutsetter at man lykkes med karbonfangst og lagring. Trøndelag Arbeiderpartiet vil at det satses på CCS for å kutte utslipp og skape jobber.Trøndelag Arbeiderparti mener det må på plass et karbonfangtsanlegg i Trondheim. CO₂ utslipp fra Heimdal Varmesentral (HVS) utgjør ca 240 000 tonn CO₂ årlig. Skal Trondheim Kommune alene kutte årlige utslipp med 80% (350 000 tonn) innen 2030, må punktutslippet av CO₂ på HVS reduseres betraktelig, eller fjernes helt. Et karbonfangstanlegg på Heimdal Varmesentral må derfor snarlig utredes og sikres investering, og bygges før 2030.Trøndelag Arbeiderparti vil at :

 • At det satses på CCS for å kutte utslipp og skape jobber
 • Heimdal Varmesentral skal utredes snarlig og sikres finansiering av karbonfangst innen 2030

Jordvarme Jordvarme er en av de mest fornybare og miljøvennlige energikildene vi har. Det er et stort potensial i jordvarmeressursen til oppvarming og kjøling av bygg som i langt større grad bør utnyttes.

Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • At det satses på mer bruk av jordvarme

BioenergiBioenergi involverer en rekke løsninger som utnytter biomasser til energiproduksjon. Dette kan brukes til oppvarming, elektrisitet, biodrivstoff, biogass, hydrogen og kjemikalier. Bioenergi kan bidra til å minske etterspørselen etter olje, og dermed være viktig i arbeidet med den grønne omstillingen. Bioenergi er CO2-nøytralt, og det utnytter ressurser vi allerede har og kaster. Om man får flere lokale bioenergianlegg, slipper man også å frakte avfall over lengre avstander for å gjenvinne de. Trøndelag Arbeiderparti vil kutte i CO2-utslippene, og ved å bygge ut flere bioenergianlegg i Norge, har man mye potensiale for nye, grønne arbeidsplasser.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Gi flere midler til forskning på bioenergi.● ●●
 • Bygge ut flere bioenergianlegg i Norge.
 • Gi økonomiske fordeler for bedrifter som benytter seg av bioenergi
 • Øke andelen biodrivstoff i fly- og skipstransport i stedet for fossilt brensel

SolenergiSola er jordas primære energikilde, og om vi bruker den rett, kan den også bli en viktig energikilde for oss. I dag har er produksjonen av solfangere basert på produkter som har store utslipp. Det er viktig at det satses på å utvikle ny teknologi og produksjonsmetoder innen solkraft slik at produksjonen av solceller har minst mulig utslipp og blir mest mulig bærekraftig.Solenergi kan plasseres nærmest overalt og er lite synlig. Dette er derfor en fornybar energi som vil kunne skape lite konflikt. Det må satses mer på solceller på nye bygg, både offentlige og næringsbygg. I tillegg bør Enova gi incentiver for at det bygges ut mye mer solkraft på eksisterende bygg for å få produsert enda mer fornybar energi.Mange utviklingsland i det globale sør har mye sol nærmest året rundt, og her er potensialet for utbygging av solkraft enormt. Norge skal være et bistandsland som hjelper andre land til å utvikle fornybar energi, og da er solenergi en god løsning. Videre er det i disse landene billigere å bygge ut solenergi enn kraftnett.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Gi midler til utviklingsland slik at de kan bygge ut egen solenergiproduksjon.
 • Gi midler til forskning på mer effektive solcellepaneler og mer effektiv produksjon
 • Støtte opp om forskning på alternative produksjonsmetoder for solceller.
 • Utvikle et hjemmemarked for solceller i Norge
 • At alle offentlige bygg som bygges skal ha selvproduksjon, blant annet ved hjelp av solenergi

HydrogenHydrogen kan bidra til nullutslipp der det i dag finnes få eller ingen andre nullutslippsalternativer innen transport og industri. Norge har særlig gode industrielle muligheter for hydrogen. I Trøndelag er det flere initiativ for bruk av hydrogen i transport både til sjø og på jernbane. Vi har ren energi, naturgass, infrastruktur, kompetansemiljøer og et sluttbrukermarked som gir erfaring. Vi har også muligheten til og produsere hydrogen på sommerstid når strømprisene er lave for lagring av energi. Men vi mangler en ambisiøs nok politikk som gir retning og avlaster risiko for økt produksjon og bruk av hydrogen. Trøndelag Arbeiderparti vil satse på blå og grønn hydrogen som en ny stor eksportnæring for Norge.Trøndelag Arbeiderparti vil:

 • Bidra til å bygge opp en sammenhengende verdikjede innen hydrogen der produksjon, distribusjon og bruk utvikles parallelt og sette et mål om årlig produksjon av blå og grønn hydrogen innen 2030, samt vurdere å etablere et statlig hydrogenselskap.
 • At det gjennomføres en pilot for hydrogen på tog på Nordlandsbanen