Kandidat

Stian Brekkvassmo

Stian Brekkvassmo

Styremedlem. Ordfører Namsskogan