Fylkestingskandidat

Baba Danyagiri

Baba Danyagiri

Medlem i bystyret. Medlem i Helse- og velferdskomitèen 2015-2019.

Foto: Carl-Erik Eriksson